ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงนุช ใจคำปัน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :70 หมู่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Telephone :086-185998
Email :Nnuch424@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน