โรงเรียนบ้านหนองโค้ง : กิจกรรม นำความรู้ : โรงเรียนน่าอยู่ คู่ชุมชน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.bannongkong.ac.th Tue, 23 Feb 2021 09:36:25 ประกาศยกเลิกการทดสอบป.1 ม.1 http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1584506919.jpg

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางโรงเรียนจึงขอยกเลิกกการทดสอบขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 และม.1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563

1584506919
การพ่นหมอกควันกำจัดยุง http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1573874374.jpg

สำนักงานเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

1573874374
พิธีเปิดป้ายนามอาคาร "หนองโค้ง 80 ปี" http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1563802755.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงและพิธีเปิดป้ายนามอาคาร "หนองโค้ง 80 ปี" อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสวยงามทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

1563802755
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1561974938.jpg

 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ร่วมกับโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ โรงเรียนบ่อสร้างนรากรประสาท โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า จัดงานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2562 

1561974938
ซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1561717834.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ร่วมกับโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ โรงเรียนบ่อสร้างนรากรประสาท โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า จัดงานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม โดยกำหนดฝึกซ้อมในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และจัดพิธีทบทวนคำปฏิญา 1561717834 เทพื้นลานอเนกประสงค์ http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1559551185.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ได้รับความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนในการเทพื้นคอนกรีตขัดมันลานอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักรียนทุกท่านเป็นอย่างสูง

1559551185
การเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1559550032.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโค้งได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สู่มารยาทไทยที่ดีงาม โดยจัดการเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 “BNK Life Skills Camp 2nd” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดบูรพชนาราม(ศูนย์ปิตุมาตุภูมิ) ตำบลห้วยแก้ว อ 1559550032 “เยาวชน…รักษ์พงไพร" http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1559549269.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ก 1559549269 "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ครั้งที่ 1/2562 http://www.bannongkong.ac.th/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.bannongkong.ac.th/http://www.bannongkong.ac.th/icon/news_1559548536.jpg

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 9 นาย และผู้ควบคุมดูแล จำนวน 1 นาย เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี เทิดไท้ องค์ราชัน" โดยมีวัตถุป 1559548536